Woodpro

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze leveringsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

Woodpro: Wuestman Tuindecoraties B.V. handelend onder de naam Woodpro gevestigd aan de Deventerweg 67 te Laren;
klant: het bedrijf die met Woodpro een overeenkomst aangaat;
overeenkomst: de overeenkomst tussen Woodpro en de klant.

Artikel 2 Algemeen

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
In gevallen waarin door Woodpro wordt afgeweken van één of meer bepalingen van deze leveringsvoorwaarden, blijven de overige bepalingen gelden. Van deze leveringsvoorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Elke offerte en aanbieding van Woodpro is vrijblijvend.
Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, offertes of e-mailberichten van Woodpro binden Woodpro niet.
Indien het geleverde gemaakt is van natuurlijke materialen, zoals hout, dan kunnen showmodellen of afbeeldingen daarvan slechts ter indicatie beschouwd worden, zodat kleur en structuurverschillen toelaatbaar zijn.
Gegevens met betrekking tot de aangeboden goederen, zoals eigenschappen, maten, gewichten, uiterlijk, afbeeldingen en kwaliteit, gelden slechts bij benadering en zijn niet bindend. Woodpro behoudt zich het recht voor haar modellen te wijzigen.

Artikel 4 Prijzen en kosten

De vermelde prijzen zijn:

  • gebaseerd op levering vanaf het bedrijf van Woodpro, magazijn of andere opslagplaats;
  • exclusief btw, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
  • exclusief de kosten van vervoer en verzekering, tenzij anders is overeengekomen of is vermeld.

Woodpro heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
Indien de klant zijn verplichtingen jegens Woodpro niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan worden alle extra kosten die Woodpro daardoor heeft moeten maken aan de klant in rekening gebracht.
Als de klant de bestelling wenst te wijzigen, kan dat financiële gevolgen hebben. De bestelling kan pas gewijzigd worden nadat de klant akkoord is gegaan met de eventuele extra kosten.

Artikel 5 Annulering

Indien de klant de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Woodpro alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag e.d.) te vergoeden, onverminderd het recht van Woodpro op volledige vergoeding wegens winstderving. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
Onverwijld nadat de klant aan Woodpro kenbaar heeft gemaakt dat hij de bestelling (gedeeltelijk) wenst te annuleren, worden de annuleringskosten aan de klant medegedeeld. Gaat de klant niet akkoord met de annuleringskosten, dan blijft de oorspronkelijke bestelling in stand, worden de goederen alsnog geleverd en dient de klant de volledig overeengekomen prijs te betalen.

Artikel 6 Levering

Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering. Overschrijding van de levertijd geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere vorm van compensatie.
De klant is verplicht de geleverde goederen af te nemen. De goederen die door de klant niet zijn afgenomen worden voor rekening en risico van de klant opgeslagen.
Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2010. Het risico van de goederen gaat over op de klant op het moment dat Woodpro deze ter beschikking stelt aan de klant.
De klant en Woodpro kunnen overeenkomen dat Woodpro voor het transport van de goederen zorgt. In een dergelijk geval rust het risico van opslag, laden, transport en lossen bij de klant. De klant kan zich tegen deze risico’s verzekeren. De transportkosten komen voor rekening van de klant, tenzij anders is overeengekomen.
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de bestemming waar de goederen geleverd dienen te worden zonder obstakels bereikbaar is. Is er wel sprake van een obstakel, dan worden de goederen bezorgd tot aan het obstakel.

Artikel 7 Montage

De klant dient de goederen te monteren overeenkomstig de montagevoorschriften. Alle montagekosten zijn voor rekening van de klant.
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de benodigde voorbereidingswerkzaamheden, zoals fundering, uitgevoerd zijn volgens de voorschriften en dat de locatie waar de goederen gemonteerd dienen te worden daarvoor geschikt.

Artikel 8 Controle en garantie

De klant dient de goederen direct na levering te controleren. Eventuele gebreken of ontbrekende onderdelen dienen binnen 8 dagen na de levering aan Woodpro kenbaar te worden gemaakt. In een dergelijk geval zal Woodpro zo spoedig mogelijk overgaan tot reparatie of een vervangend of het ontbrekende onderdeel leveren. Reclamaties schorten de betalingsverplichting niet op en geven de klant niet het recht op vergoeding van vertragingsschade of de levering te weigeren.
Op de goederen wordt een garantie gegeven van 5 jaar. Dit betekent dat Woodpro indien er sprake is van aanwijsbare materiaal- of fabricagefouten de gebrekkige delen, naar haar keuze, gratis vervangt of repareert of dat Woodpro het netto factuurbedrag van de gebrekkige delen vergoedt, zonder dat er enig verplichting tot schadevergoeding aan haar kant zal zijn.
Klachten worden niet in behandeling genomen en de garantie komt te vervallen indien:

  • de klant gebreken aan het geleverde niet binnen 8 dagen na constatering van het gebrek aan Woodpro meldt;
  • door de klant en/of derden reparaties aan het geleverde zijn uitgevoerd;
  • aan het geleverde zaken zijn bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden;
  • gebreken het gevolg zijn van een slecht fundament, ondeugdelijke montage, verkeerde behandeling, slecht onderhoud of het gebruik van verkeerde onderhoudsmiddelen;
  • gebreken het gevolg zijn van producten die niet door Woodpro zijn geleverd;
    gebreken veroorzaakt zijn door mens, dier of natuurgeweld.

De klant dient Woodpro de mogelijkheid te geven de garantieclaim te onderzoeken.

Artikel 9 Betaling

Betaling dient te geschieden binnen de termijn die op de factuur staat vermeld.
Woodpro kan van de klant verlangen dat hij het factuurbedrag vooraf of een aanbetaling betaalt. Indien de klant het vooraf gefactureerde bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft Woodpro het recht de levering van de goederen op te schorten totdat het volledige openstaande factuurbedrag betaald is. Woodpro is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant door de opschorting lijdt.
Indien de klant niet binnen de betalingstermijn betaalt, dan is de klant in verzuim en wordt een rente van 1% per maand aan de klant in rekening gebracht vanaf de overschrijding tot voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. Een gedeelte van de maand wordt voor een volle maand gerekend. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Woodpro maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.
Alle door de klant verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Woodpro gemaakte incassokosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven eigendom van Woodpro, totdat alle vorderingen (verkoopprijs, rente, en (incasso)kosten) die Woodpro op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.
Zolang de eigendom van de goederen niet op de klant is overgegaan, mag de klant de goederen niet verpanden, aan derden enig ander recht daarop verlenen of buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Woodpro veilig te stellen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om Woodpro daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Indien de klant zijn verplichtingen jegens Woodpro niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, dan is Woodpro gerechtigd alle goederen, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Woodpro op volledige schadevergoeding.

Artikel 11 Ontbinding

1. Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de klant, de klant surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de klant, heeft Woodpro het recht (verdere) uitvoering van alle met de klant gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Woodpro op schadevergoeding.
2. Indien de klant een van zijn verplichtingen jegens Woodpro niet nakomt of Woodpro vreest dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen en de klant is niet in staat om op eerste verzoek van Woodpro adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft Woodpro het recht de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Woodpro op schadevergoeding.
Als gevolg van de uitvoering van de leden 1 en/of 2 is Woodpro niet tot enige schadevergoeding gehouden. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 en/of 2 zijn alle vorderingen van Woodpro op de klant onmiddellijk en geheel opeisbaar.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en verjaring

Woodpro kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van overmacht of enige daad of nalatigheid van de klant.
Woodpro is niet aansprakelijk voor schade doordat Woodpro is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
Woodpro is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt doordat de klant de goederen niet op de juiste wijze opslaat, bewaart, verwerkt, verpakt, vervoert of monteert.
Woodpro is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan de goederen, door verkeerd of ondeskundig gebruik, montage in strijd met de montagevoorschriften of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.
Woodpro is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade, zoals gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, vertragingsschade en indirecte schade.
Indien Woodpro aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Woodpro beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Woodpro gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Woodpro beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Alle aanspraken jegens Woodpro die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Woodpro zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 13 Overmacht

Woodpro is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: extreme weersomstandigheden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan goederen bij het transporteren daarvan; ex- en importverboden; niet tijdige levering door toeleveranciers van Woodpro; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Woodpro; (internationale) overheidsmaatregelen.
Indien er sprake is van overmacht, dan zal Woodpro ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel Woodpro als de klant gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 14 Onlinebeslechting

Platform van de EU-Commissie voor de onlinebeslechting van geschillen: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Artikel 15 Slotbepalingen

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze leveringsvoorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Op elke overeenkomst tussen Woodpro en de klant is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Woodpro worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Woodpro gevestigd is.
Deze leveringsvoorwaarden zijn over nummer 717 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn.